Tuesday, March 19, 2013

winter, you suck

Holy sh*t, what the hell is going on with this weather?
I don´t have anything against romantic snow flakes but this is seriously crazy.
I have spent my whole weekend in Košice and the wind there blew so strong that I almost fell on couple occasions and Mišo slipped on ice like an old man. :)
Last week I was wearing spring shoes and now? Scarf, boots and winter cap!
I´m done with you winter, seriously!


Holy sh*t, ako čo dopekla sa deje s tým počasím?
Nemám nič proti veľkým romantickým vločkám, ale toto je už aj na mňa veľa.
Celý víkend som strávila v Košiciach a vietor tam bol taký silný, že som viackrát skoro spadla (veď viete, VKV:D) a Mišo na ľade spadol ako starý dedo. :)
Minulý víkend som mala jarné topánky a teraz? Šál, čižmy a čiapku!
Už ťa, zima, mám naozaj dosť!Thursday, March 14, 2013

plus & minus

Today unusually without a dress just with a simple look.
I have a couple of health problems so that is a negative fact about my day.
But the positive is that Mišo took me to the best pancake house in town- Palacinka Lacinka with the most socialist interior, cheap prices and a big amount of flavours. (today we had the walnut-rum one and I´m planning to get the cheese-onion one soon:). Another plus goes to the view from parliament, where these pics were taken. :)

Dnes netradične bez šiat a s jednoduchým lookom.
Mám trošku zdravotné problémy, čiže za to dávam dnešnému dňu mínus.
Plus má za to, že ma Mišo zobral do tej najlepšej palacinkárne Palacinka Lacinka s najviac socialistickým interiérom (šupa!:), nízkymi cenami a veľkým množstvom príchutí. (dnes sme mali orechovo-rumovú, nabudúce si plánujem dať syrovo-cibuľkovú:). Ďalšie plus za super výhľad z parlamentu, odkiaľ sú aj tieto fotky. :)


Tuesday, March 12, 2013

here´s to new blood

I´m sorry I´m not posting as often as before. I will try to make it up to you, I promise.
Sorry about the bandage (gangstaaa blody one:D). I went to donate blood for the first time today. 
If you ask why this late, to tell you the truth, this is my 3rd attempt. First I couldn´t because I was sick, second I was in the US and they told me I can´t donate because I´m not an US citizen. I really don´t get how my blood is different from their.
But I did it! And I hate needles so much, so overcome my fears and the best feeling is the one right after you have done it. I´m not talking about the high-like state. :D About the feeling you have done something good for the others. (I know, cliche, but seriously!
Have you ever done it? If not, you really should. ;)

P.S.: And yes, I had a glass of red wine, just to help those red cells. :D

Prepáčte,že nepostujem toľko, ako predtým. Budem sa snažiť Vám to vynahradiť, sľubujem.
Prepáčte za ten obväz (gangstaa krvavý :D). Dnes som bola darovať krv prvý raz v živote.
Ak sa pýtate, že prečo až teraz, tak aby som Vám povedala pravdu, toto je môj tretí pokus. Počas prvého som bola chorá, počas druhého som bola v USA. Povedali mi, že pokiaľ nie som Američanka, tak nemôžem darovať (v preklade choď do péčka, veď nám tu donesieš nejaké európske choroby:). Naozaj nechápem, v čom sa naša krv tak líši.
Ale urobila som to! A to nenávidím ihly, takže som prekonala strach a najlepší pocit je ten, ktorý dostanete hneď potom. Nie, nerozprávam o takom tom nahulenom stave. :D O tom pocite, že ste urobili niečo dobré pre ostatných. (viem, že klišé, ale fakt!:)
Už ste to niekedy urobili? Ak nie, tak by ste naozaj mali. ;)

P.S.: Áno, dala som si pohár červeného vínka. Treba tým krvinkám pomôcť trošku. :DFriday, March 08, 2013

unleashed

I love this time of the year when I dig deep into my closet and bring out spring clothes for the first time.
It feels like when you unleash a dog from leash.;)
Flats. Unleashed.
Trenchcoat. Also.
Pumps. Also.
Have you been wearing any spring clothes during these warmer couple of days?

P.S.: Temperatures are supposed to decrease below zero next week. Sh*t!

Mám rada toto obdobie, keď sa zavŕtam do skrine a vytiahnem z nej jarné veci po prvý raz v roku.
Pre mňa je to ako pustiť psa z vodítka.;)
Balerínky. Vypustené.
Trenchcoat. Tiež.
Lodičky. Tiež.
Mali ste už na sebe nejaké jarné veci počas týchto teplejších dní?

P.S.: Teploty majú budúci týždeň klesnúť pod nulu. Sh*t!Tuesday, March 05, 2013

Movie tips

These photos are from Košice, where I spent last weekend.
Oh god, right now when I´m in college I trully understand the value of home, full fridge, privacy and bathroom all for myself. ;)
But this post will be about my movie tips for you, not about home. :)

Tieto fotky sú ešte z Košíc, kde som strávila víkend.
Teraz na intráku už konečne rozumiem hodnote domova, plnej chladničky, súkromia a kúpeľne iba pre seba. ;)
Ale tento post bude o mojich filmových tipoch pre Vás, nie o domove. :)


Friday, March 01, 2013

spring, just hurry up!

Is it just me or do you also feel like the spring is slowly starting?
I can´t wait for sunshine, higher temperatures, wearing just blazers or trenchcoats, flats and pumps, not shaking of cold on the bus stop, going for walks (and walking dogs from the shelter) and much much more.
Spring! Just hurry up and start already!
What are you looking forward to in spring?

P.S.: I wanted something more spring so I changed my header. Do you like it?

Zdá sa mi to, alebo naozaj už veľmi pomaličky začína jar?
Neviem sa dočkať slnka, vyšších teplôt, nosenia iba sák alebo trenchov, balerínok a lodičiek, netrasenia sa od zimy na zastávke, na prechádzky (najlepšie so psíkmi z útulku) a veľa veľa ďalších vecí.
Jar! Pohni sa a už poriadne začni!
Na čo sa na jar tešíte vy?

P.S.: Chcela som už niečo jarnejšie, tak som si zmenila header. Páči/Nepáči?